Stratejik Araştırmalar Merkezi

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

b) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez (BÜSAM): Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ulusal ve uluslar arası konularda ikili bölgesel ve küresel işbirliği çerçevesinde; siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

b) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

c) Yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

ç) İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

d) Seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

e) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

f) Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüd çalışmaları yapmak,

g) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin  yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-4/3/2021-31413) 

(1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek,

b) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek,  Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak,

e) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (Değişik:RG-4/3/2021-31413) 

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Müdür ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek,

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak,

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (Değişik:RG-4/3/2021-31413) 

(1) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarından, çeşitli kamu ve özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görüşür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1)  Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinlikleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, 

b) Yönetim Kurulunun talep ettiği konularda görüş bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli  ve Son Hükümler

Yürürlükten  kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/10/200726684
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.    4/3/202131413
2.