Stratejik Araştırmalar Merkezi

Faaliyet Alanları

(1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmektedir:

a) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

b) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

c) Yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

ç) İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

d) Seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

e) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

f) Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüt çalışmaları yapmak, 

g) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.